Om skolen

Officielt om undervisningsmiljø

På Aabenraa Statsskole er omdrejningspunktet, at vi skaber det bedst mulige læringsmæssige udbytte for dig som elev gennem blandt andet faglighed, engagement og åbenhed.

Det betyder, at os, der arbejder på skolen, løbende ajourfører os fagligt og kompetencemæssigt – og deltager i udviklingen af den pædagogiske praksis. Vi kan lide at eksperimentere. Vi opstiller løbende planer og strategier for din kompetenceudvikling som elev på skolen. Og vi følger op på de planer og strategier, vi lægger.

Er du interesseret, er du velkommen til at dykke ned i eller orientere dig i disse planer og strategier. Nogle finder du her på hjemmesiden, og andre skal du kontakte vores administration for at få adgang til.

Det drejer sig om planer for:

Når du starter på Aabenraa Statsskole, er vores mål at sikre, at du får den bedste betingelse for at gennemføre din uddannelse. Dét gør vi ved at skabe et aktivt læringsmiljø, hvor vi evaluerer, justerer og udvikler tiltag, så vi kan håndtere dine og dine klassekammeraters forskellige behov.

I den forbindelse opstiller vi planer og strategier, som vi løbende følger op på. De skal sikre, at du har de rette betingelser for at gennemføre uddannelsen.

Vi sikrer fastholdelse og gennemførelse med planer og strategier for:

 • Skolens overordnede resultatmål (link) (under udarbejdelse)
 • Klasseteam-ordning
 • Kvalitetssikring og evaluering
 • Studiemetodisk forløb
 • Mentorordning
 • Makkerordning og faste siddepladser (1. årgang)

Derudover arbejder vi også med andre tiltag og tilbud for at sikre, at du som elev får et godt studieforløb:

 • Forældresamarbejde
 • Bekymringssamtaler
 • Trivselssamtaler
 • Fraværssamtaler
 • Aftalebreve
 • Lektie/studiecafé
 • Samarbejde med Åben Anonym Rådgivning
 • Samarbejde med Ungdomspsykologerne
 • Samarbejde med Headspace

Du og dine klassekammerater skal hver dag være glade for at gå i skole. Derfor har elevrådet i samarbejde med vores ledelse og lærere lavet en antimobbestrategi i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (BEK nr. 316 af 05/04/2017)”.

Strategien blev godkendt af vores bestyrelse den 20. juni 2018.

Læs vores anti-mobbestrategi her.

Din uddannelse på Aabenraa Statsskole giver dig fundamentet til din videregående uddannelse og fremtidige vej. Det ved vi, og derfor arbejder vi hele tiden på at sikre kvaliteten af din undervisning – så du får netop de kompetencer og færdigheder, du har brug for, når du skal finde din vej.

For at sikre og udvikle kvaliteten af din uddannelse arbejder vi med:

Vores mål er, at du lærer så meget som muligt. Det mener vi, at du bedst gør, når du får indsigt i din egen læring. På den måde sikrer vi sund læring, og det gør vi gennem forskellige tiltag her på skolen. Læs mere om tiltagene her på siden.

I vores evalueringsplan kan du også se, hvornår for eksempel HF får fagudtalelser og formativ feedback, samt hvornår STX får formativ feedback og karakterer i fagene.

Find evalueringsplanen her.

Du får faglig feedback på dine skriftlige og mundtlige præstationer i fagene. Feedbacken hjælper dig til, i samarbejde med din lærer, at sætte mål for din læring. Feedbacken foregår løbende – både til dagligt i de enkelte moduler og på fastsatte tidspunkter i løbet af skoleåret, hvor vi holder fagsamtaler i udvalgte fag.

Formålet med den formative feedback og fagsamtalen er at gøre dig – som elev – aktiv i din egen læringsproces. Det hjælper dig med at finde dine styrker og udfordringer. Fagsamtalen handler om et specifikt fag, hvor du får input til dine kompetencer. I samtalen gør du og din lærer status over din indsats og formulerer faglige mål for den efterfølgende periode.

I et vist omfang giver dine lærere dig karakterer i dine fag på STX i forbindelse med afvikling af prøver. Du får standpunktskarakterer og årskarakterer i fagene. En standpunktskarakter og en årskarakter afspejler, i hvilken grad du opfylder målene i de enkelte fag. Du får standpunktskarakterer på bestemte tidspunkter i løbet af året, mens årskaraktererne gives ved skoleårets afslutning.

Du får ikke karakterer løbende som HF-elev, men i stedet får du to fagudtalelser med formative input, der hjælper dig videre i din læring. I særlige tilfælde kan du dog få karakterer. For eksempel i forbindelse med eksamensøvelser, hvis det giver mening. Det bliver aftalt klassevist fra gang til gang.

Som skole har vi et ansvar for unge. Derfor har vi selvfølgelig taget stilling til, hvordan vi forholder os til brug af stoffer/hash, ligesom vi arbejder med forebyggende initiativer.

Læs mere i vores misbrugspolitik.

Et godt studiemiljø er et, hvor du trives, og derfor er det vigtigt for os at sikre trivslen på Aabenraa Statsskole. For at holde øje med din trivsel gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse for alle elever på vores STX og HF-uddannelser.

Samtidig er vores elevtrivselsundersøgelser et led i at leve op til ”Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 497 af 18/05/2017).

Se vores seneste elevtrivselsundersøgelser for STX og HF:

Find også nøgletal for elevtrivsel fra Børne- og undervisningsministeriet på uddannelsesstatistik.dk.

Som uddannelsessted har vi nogle lovkrav, vi skal opfylde. Ifølge undervisningsmiljøloven skal vores ledelse blandt andet sørge for at opfylde lovkravet om kortlægning af undervisningsmiljøet mindst hvert tredje år.

Den seneste undervisningsmiljøvurdering, vi har lavet, er fra 2021. Her undersøgte vi det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø samt det psykiske undervisningsmiljø her på skolen. Resultatet af den undersøgelse kan du læse her.


Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø ved Aabenraa Statsskole, forår 2021

Baggrund og proces:
På Aabenraa Statsskole har alle vores elever i slutningen af 2020 besvaret et spørgeskema, der kortlægger det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Elevrådet udpegede i februar fire elever, der deltog i analysearbejdet af resultaterne ved et møde. Eleverne fandt, i samarbejde med AMO-repræsentanter, frem til et antal udfordringer og lavede en handlingsplan for disse.

Handlingsplan med deadlines og opfølgning:

 Problem/udfordringHandlingDeadlineOpfølgning ultimo 2021 – status
StøjPibelyd i lamperne i A-fløjenLamperne skiftes til LEDUltimo 2021Er udbedret
StrømManglende adgang til strøm i M-fløjenM-fløjens lokaler tjekkes for bedre adgang til strøm i bordene1. april 2021Er udbedret. Tilbagevendende udfordring pga. hyppig ommøblering grundet sammenspil m.m.
NetværkSvigtende netværk nogle steder på skolenDer opsættes flere access-points til netværk i D+E-fløj1. april 2021Er udbedret
NetværkBøvlet, at klasselokalers udstyr skal være kompatibelt med diverse stik og indgange/udgangeDer etableres Chrome Cast, hvor det teknisk er muligt1. april 2021Hovedparten af skolens klasselokaler har fået etableret Chrome Cast
KlasselokalerNogle lokaler har stole, der er dårlige at sidde påTræstole i klasser udskiftes til indstillelige stole med hjulUge 16 2021Stole er udskiftet
KlasselokalerMange lokaler er kedelige – (C-fløj med farvet væg er bedre)Efterhånden som lokalerne skal males, gives en af væggene farve. Når vi må møde igen efter pandemien, mødes kunstudvalget og drøfter muligheder.2. halvår 2021Udskudt til 2023
KlasselokalerTræls at have overtøj på stolene. Det er svært at komme forbi, når det fylder så megetDer ophænges knager i lokaler, hvor pladsen tillader det.1. april 2021Er udbedret
ToiletterPå nogle af skolens toiletter mangler diverse inventarDer opsættes madameposer og holdere til toiletpapir, der hvor de mangler1. april 2021Er udbedret
ToiletterDer mangler ofte sæbe i dispenserneRengøringspersonalet gøres opmærksom på sæbemangel. Der opsættes ekstra dispensere, hvor det skønnes hensigtsmæssigt1. april 2021Er udbedret
ToiletterKurve til papirhåndklæder er ofte overfyldte, og papir ender på gulvetDer opsættes større kurve til papirhåndklæder ved håndvaskene, hvor det vurderes muligtForår 2021Gennemgang foretaget. Ej muligt at opsætte større kurve på grund af pladsmangel.
ToiletterDer er dårlig lugt på nogle af skolens toiletter.Ventilationen i toiletterne mellem A- og B-fløjen justeres/forbedres. I forbindelse med udskiftning af ventilationsanlægget i A-fløjen i efteråret 2021 sker yderligere forbedringUdgangen af 2021Er udbedret og udskiftet.
SkolegårdNogle gange er alle borde/bænke optagetDet undersøges, om der kan stilles flere borde/bænke op under hensyn til brandvej m.m.Forår 2021Der er opstillet et par ekstra sæt de få steder, hvor det har været muligt.
SkolegårdDer er aktivitetsmuligheder. Kan der komme flere?Der etableres forskellige aktiviteter i form af balance-stænger mm.Udgangen af 2021Udskudt til 2023
RengøringDer er tyggegummi/snusposer under borde og stole m.m.Hele skolen rengøres for tyggegummi og snusposer1. april 2021Er udbedret og skal løbende vedligeholdes

Psykisk undervisningsmiljø ved Aabenraa Statsskole, forår 2022

I den årlige elevtrivselsundersøgelse afdækker vi også det psykiske undervisningsmiljø via følgende indikatorer: mobning, pres og bekymringer og social trivsel.

Tallene i parentes viser landsgennemsnittet.

 

 

Social trivsel

Pres og bekymringer

Mobning

2019

4,7 (4,7)

2,8 (2,7)

4,1 (4,1)

 

2020

4,7 (4,7)

2,7 (2,7)

4,0 (4,1)

 

2021

4,7 (4,7)

2,5 (2,5)

4,1 (4,2)

 

Aabenraa Statsskoles psykiske undervisningsmiljø er kendetegnet ved at være meget tæt på landsgennemsnittet, hvilket overordnet set er tilfredsstillende.

Vores lærere, studievejledere og ledelse har fokus på at fremme det gode psykiske undervisningsmiljø ved at koordinere og iværksætte indsatser for at vedligeholde og forbedre det. Udover skolens studie- og ordensregler samt anti-mobbestrategi er der et klasseteam omkring hver klasse.

Under og efter corona-pandemien har vi på Aabenraa Statsskole prioriteret at sætte ekstra fokus på det psykiske undervisningsmiljø. Derfor har vi holdt hyppige trivselssamtaler med udsatte elever, og vi har arrangeret en del trivselsfremmende aktiviteter i alle klasserne og på skolen som helhed.

Fra og med skoleåret 2022-23 deltager vi i projekt ”Godt igennem uddannelse”, som er et kursusforløb for unge, der har brug for støtte til at mestre hverdagen som følge af stress, angst eller depression.

/Januar 2022

På Aabenraa Statsskole er omdrejningspunktet, at vi skaber det bedst mulige læringsmæssige udbytte for dig som elev gennem blandt andet faglighed, engagement og åbenhed.

Det betyder, at os, der arbejder på skolen, løbende ajourfører os fagligt og kompetencemæssigt – og deltager i udviklingen af den pædagogiske praksis. Vi kan lide at eksperimentere. Vi opstiller løbende planer og strategier for din kompetenceudvikling som elev på skolen. Og vi følger op på de planer og strategier, vi lægger.

Er du interesseret, er du velkommen til at dykke ned i eller orientere dig i disse planer og strategier. Nogle finder du her på hjemmesiden, og andre skal du kontakte vores administration for at få adgang til.

Det drejer sig om planer for:

Når du starter på Aabenraa Statsskole, er vores mål at sikre, at du får den bedste betingelse for at gennemføre din uddannelse. Dét gør vi ved at skabe et aktivt læringsmiljø, hvor vi evaluerer, justerer og udvikler tiltag, så vi kan håndtere dine og dine klassekammeraters forskellige behov.

I den forbindelse opstiller vi planer og strategier, som vi løbende følger op på. De skal sikre, at du har de rette betingelser for at gennemføre uddannelsen.

Vi sikrer fastholdelse og gennemførelse med planer og strategier for:

 • Skolens overordnede resultatmål (link) (under udarbejdelse)
 • Klasseteam-ordning
 • Kvalitetssikring og evaluering
 • Studiemetodisk forløb
 • Mentorordning
 • Makkerordning og faste siddepladser (1. årgang)

Derudover arbejder vi også med andre tiltag og tilbud for at sikre, at du som elev får et godt studieforløb:

 • Forældresamarbejde
 • Bekymringssamtaler
 • Trivselssamtaler
 • Fraværssamtaler
 • Aftalebreve
 • Lektie/studiecafé
 • Samarbejde med Åben Anonym Rådgivning
 • Samarbejde med Ungdomspsykologerne
 • Samarbejde med Headspace

Du og dine klassekammerater skal hver dag være glade for at gå i skole. Derfor har elevrådet i samarbejde med vores ledelse og lærere lavet en antimobbestrategi i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (BEK nr. 316 af 05/04/2017)”.

Strategien blev godkendt af vores bestyrelse den 20. juni 2018.

Læs vores anti-mobbestrategi her.

Din uddannelse på Aabenraa Statsskole giver dig fundamentet til din videregående uddannelse og fremtidige vej. Det ved vi, og derfor arbejder vi hele tiden på at sikre kvaliteten af din undervisning – så du får netop de kompetencer og færdigheder, du har brug for, når du skal finde din vej.

For at sikre og udvikle kvaliteten af din uddannelse arbejder vi med:

Vores mål er, at du lærer så meget som muligt. Det mener vi, at du bedst gør, når du får indsigt i din egen læring. På den måde sikrer vi sund læring, og det gør vi gennem forskellige tiltag her på skolen. Læs mere om tiltagene her på siden.

I vores evalueringsplan kan du også se, hvornår for eksempel HF får fagudtalelser og formativ feedback, samt hvornår STX får formativ feedback og karakterer i fagene.

Find evalueringsplanen her.

Du får faglig feedback på dine skriftlige og mundtlige præstationer i fagene. Feedbacken hjælper dig til, i samarbejde med din lærer, at sætte mål for din læring. Feedbacken foregår løbende – både til dagligt i de enkelte moduler og på fastsatte tidspunkter i løbet af skoleåret, hvor vi holder fagsamtaler i udvalgte fag.

Formålet med den formative feedback og fagsamtalen er at gøre dig – som elev – aktiv i din egen læringsproces. Det hjælper dig med at finde dine styrker og udfordringer. Fagsamtalen handler om et specifikt fag, hvor du får input til dine kompetencer. I samtalen gør du og din lærer status over din indsats og formulerer faglige mål for den efterfølgende periode.

I et vist omfang giver dine lærere dig karakterer i dine fag på STX i forbindelse med afvikling af prøver. Du får standpunktskarakterer og årskarakterer i fagene. En standpunktskarakter og en årskarakter afspejler, i hvilken grad du opfylder målene i de enkelte fag. Du får standpunktskarakterer på bestemte tidspunkter i løbet af året, mens årskaraktererne gives ved skoleårets afslutning.

Du får ikke karakterer løbende som HF-elev, men i stedet får du to fagudtalelser med formative input, der hjælper dig videre i din læring. I særlige tilfælde kan du dog få karakterer. For eksempel i forbindelse med eksamensøvelser, hvis det giver mening. Det bliver aftalt klassevist fra gang til gang.

Som skole har vi et ansvar for unge. Derfor har vi selvfølgelig taget stilling til, hvordan vi forholder os til brug af stoffer/hash, ligesom vi arbejder med forebyggende initiativer.

Læs mere i vores misbrugspolitik.

Et godt studiemiljø er et, hvor du trives, og derfor er det vigtigt for os at sikre trivslen på Aabenraa Statsskole. For at holde øje med din trivsel gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse for alle elever på vores STX og HF-uddannelser.

Samtidig er vores elevtrivselsundersøgelser et led i at leve op til ”Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 497 af 18/05/2017).

Se vores seneste elevtrivselsundersøgelser for STX og HF:

Find også nøgletal for elevtrivsel fra Børne- og undervisningsministeriet på uddannelsesstatistik.dk.

Som uddannelsessted har vi nogle lovkrav, vi skal opfylde. Ifølge undervisningsmiljøloven skal vores ledelse blandt andet sørge for at opfylde lovkravet om kortlægning af undervisningsmiljøet mindst hvert tredje år.

Den seneste undervisningsmiljøvurdering, vi har lavet, er fra 2021. Her undersøgte vi det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø samt det psykiske undervisningsmiljø her på skolen. Resultatet af den undersøgelse kan du læse her.


Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø ved Aabenraa Statsskole, forår 2021

Baggrund og proces:
På Aabenraa Statsskole har alle vores elever i slutningen af 2020 besvaret et spørgeskema, der kortlægger det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Elevrådet udpegede i februar fire elever, der deltog i analysearbejdet af resultaterne ved et møde. Eleverne fandt, i samarbejde med AMO-repræsentanter, frem til et antal udfordringer og lavede en handlingsplan for disse.

Handlingsplan med deadlines og opfølgning:

 Problem/udfordringHandlingDeadlineOpfølgning ultimo 2021 – status
StøjPibelyd i lamperne i A-fløjenLamperne skiftes til LEDUltimo 2021Er udbedret
StrømManglende adgang til strøm i M-fløjenM-fløjens lokaler tjekkes for bedre adgang til strøm i bordene1. april 2021Er udbedret. Tilbagevendende udfordring pga. hyppig ommøblering grundet sammenspil m.m.
NetværkSvigtende netværk nogle steder på skolenDer opsættes flere access-points til netværk i D+E-fløj1. april 2021Er udbedret
NetværkBøvlet, at klasselokalers udstyr skal være kompatibelt med diverse stik og indgange/udgangeDer etableres Chrome Cast, hvor det teknisk er muligt1. april 2021Hovedparten af skolens klasselokaler har fået etableret Chrome Cast
KlasselokalerNogle lokaler har stole, der er dårlige at sidde påTræstole i klasser udskiftes til indstillelige stole med hjulUge 16 2021Stole er udskiftet
KlasselokalerMange lokaler er kedelige – (C-fløj med farvet væg er bedre)Efterhånden som lokalerne skal males, gives en af væggene farve. Når vi må møde igen efter pandemien, mødes kunstudvalget og drøfter muligheder.2. halvår 2021Udskudt til 2023
KlasselokalerTræls at have overtøj på stolene. Det er svært at komme forbi, når det fylder så megetDer ophænges knager i lokaler, hvor pladsen tillader det.1. april 2021Er udbedret
ToiletterPå nogle af skolens toiletter mangler diverse inventarDer opsættes madameposer og holdere til toiletpapir, der hvor de mangler1. april 2021Er udbedret
ToiletterDer mangler ofte sæbe i dispenserneRengøringspersonalet gøres opmærksom på sæbemangel. Der opsættes ekstra dispensere, hvor det skønnes hensigtsmæssigt1. april 2021Er udbedret
ToiletterKurve til papirhåndklæder er ofte overfyldte, og papir ender på gulvetDer opsættes større kurve til papirhåndklæder ved håndvaskene, hvor det vurderes muligtForår 2021Gennemgang foretaget. Ej muligt at opsætte større kurve på grund af pladsmangel.
ToiletterDer er dårlig lugt på nogle af skolens toiletter.Ventilationen i toiletterne mellem A- og B-fløjen justeres/forbedres. I forbindelse med udskiftning af ventilationsanlægget i A-fløjen i efteråret 2021 sker yderligere forbedringUdgangen af 2021Er udbedret og udskiftet.
SkolegårdNogle gange er alle borde/bænke optagetDet undersøges, om der kan stilles flere borde/bænke op under hensyn til brandvej m.m.Forår 2021Der er opstillet et par ekstra sæt de få steder, hvor det har været muligt.
SkolegårdDer er aktivitetsmuligheder. Kan der komme flere?Der etableres forskellige aktiviteter i form af balance-stænger mm.Udgangen af 2021Udskudt til 2023
RengøringDer er tyggegummi/snusposer under borde og stole m.m.Hele skolen rengøres for tyggegummi og snusposer1. april 2021Er udbedret og skal løbende vedligeholdes

Psykisk undervisningsmiljø ved Aabenraa Statsskole, forår 2022

I den årlige elevtrivselsundersøgelse afdækker vi også det psykiske undervisningsmiljø via følgende indikatorer: mobning, pres og bekymringer og social trivsel.

Tallene i parentes viser landsgennemsnittet.

 

 

Social trivsel

Pres og bekymringer

Mobning

2019

4,7 (4,7)

2,8 (2,7)

4,1 (4,1)

 

2020

4,7 (4,7)

2,7 (2,7)

4,0 (4,1)

 

2021

4,7 (4,7)

2,5 (2,5)

4,1 (4,2)

 

Aabenraa Statsskoles psykiske undervisningsmiljø er kendetegnet ved at være meget tæt på landsgennemsnittet, hvilket overordnet set er tilfredsstillende.

Vores lærere, studievejledere og ledelse har fokus på at fremme det gode psykiske undervisningsmiljø ved at koordinere og iværksætte indsatser for at vedligeholde og forbedre det. Udover skolens studie- og ordensregler samt anti-mobbestrategi er der et klasseteam omkring hver klasse.

Under og efter corona-pandemien har vi på Aabenraa Statsskole prioriteret at sætte ekstra fokus på det psykiske undervisningsmiljø. Derfor har vi holdt hyppige trivselssamtaler med udsatte elever, og vi har arrangeret en del trivselsfremmende aktiviteter i alle klasserne og på skolen som helhed.

Fra og med skoleåret 2022-23 deltager vi i projekt ”Godt igennem uddannelse”, som er et kursusforløb for unge, der har brug for støtte til at mestre hverdagen som følge af stress, angst eller depression.

/Januar 2022

Elever og ansatte

Nyttige links